Regulamin TIENS

Regulamin TIENS  - załącznik do ZGŁOSZENIA KLIENTA

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje zasady uczestnictwa osób („Klient”), które są nabywcami produktów oferowa­nych przez podmioty z Grupy Tiens lub Tianshi, której przedstawicielem w Polsce jest TIENS Sp. z o.o. („TIENS”), w programie marketingowym („Plan Marketingowy”), stanowiącym załącznik do Regulaminu.

2. Klientem może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Zgłoszenie należy dostarczyć na adres TIENS w czterech oryginalnych, podpisanych egzemplarzach (nie kopiach).

4. Zgłoszenie następuje na podstawie wniosku znajdującego się na odwrocie Regulaminu i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nabycie materiałów informacyjnych, o których mowa w pkt. 3 powyżej.

5. Klient uczestniczy w Planie Marketingowym z dniem przyjęcia zgłoszenia przez TIENS, przez okres 12 (dwunastu) miesięcy. Klient przyjmuje do wiadomości, że umowa może zostać przedłużona na zasadach określonych w Planie Marketingowym.

6. Zakup produktów, usług oraz materiałów reklamowych i literatury pomocniczej od TIENS zależy od woli Klienta i Klient nie jest zobowiązany do dokonywania zakupów z zastrzeżeniem postanowienia punktu 3 i 4 powyżej. Klient nie może tworzyć zapasów produktów przekraczających miesięczne zapotrzebowanie, tj. ilość produktów, którą zgodnie z racjonalną wiedzą jest w stanie sprzedać w ciągu jednego miesiąca.

7. Płatności dokonywane są przez Klienta na zasadach określanych przez TIENS. Ceny produktów i usług TIENS mogą ulegać zmianie w każdym czasie.

8. Klient TIENS może odsprzedawać nabyte produkty i usługi TIENS osobom nie będącym Klientami TIENS przy czym cena odsprzedaży wynosi 125% ceny zakupu a wartości ułamkowe zaokrąglane są do pełnych liczb zgodnie z zasadą do 0,5 włącznie w dół, od 0,5 w górę. W przeciwnym razie TIENS Sp. z o.o. rezerwuje sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zgodnie z zasadami Korporacji.

9. Klient otrzymuje rabaty, prowizje i bonusy zgodnie z Zasadami obowiązującego w danym czasie Planu Marketingowego.

10. Plan Marketingowy oraz Regulamin może zostać zmieniony przez TIENS w dowolnym czasie.

11. Korzyści materialne uzyskiwane z uczestnictwa w Planie Marketingowym pochodzą ze środków uzyskiwanych z zakupu lub ze sprzedaży towarów i usług po cenie, której wartość nie będzie przekraczać rażąco rzeczywistej wartości rynkowej tych towarów i usług.

12. Klient może używać nazw, znaków towarowych, logo, haseł reklamowych i innych dóbr stanowiących własność intelektualną TIENS lub powoływać się na stosunki z TIENS tylko za pisemną zgodą TIENS. W szczególności, bez zgody TIENS, Klient nie może:

·  zamieszczać reklam lub używać witryn (domen) internetowych zawierających jakiekolwiek graficzne znaki towarowe TIENS, co dotyczy również aukcji internetowych,

·  powoływać się publicznie lub w stosunkach z osobami trzecimi na status „konsultanta”, „przedstawiciela”, „sprzedawcy” lub „reprezentanta” TIENS,

13. Klient będzie działał zgodnie z prawem oraz dbał o dobre imię i reputację TIENS oraz jej produktów i usług.

14. Klient nie może osobom trzecim przekazywać żadnych informacji lub składać zapewnień co do właściwości towarów lub usług TIENS innych niż przekazane przez TIENS. Za naruszenie tego zakazu Klient ponosi odpowiedzialność osobistą wobec osób trzecich i wobec TIENS.

15. Klient może objąć opieką innego Klienta. W takim przypadku będzie go wspierał w jego własnych działaniach w sposób lojalny i profesjonalny, pomagając mu radą, doświadczeniem, informacjami i wyjaśnieniami odnośnie zasad działalności TIENS.

16. Klient jest odpowiedzialny wobec TIENS i innych osób za naruszenie postanowień Regulaminu.

17. Wszelkie wątpliwości co do treści Regulaminu wyjaśnia TIENS.

18. Wszelka komunikacja pomiędzy TIENS i Klientem wymaga formy pisemnej. Klient powinien zwracać się na piśmie do TIENS z informacjami, oświadczeniami i pytaniami.

19. Klient rezygnujący z udziału w Planie Marketingowym ma prawo do odprzedaży za 90 % ceny zakupu wszystkich nabytych od TIENS nadających się do sprzedaży towarów, materiałów informacyjno-instruktażowych, próbek towarów lub zestawów prezentacyjnych zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia o rezygnacji. Prawo to realizuje Klient w miejscu zakupu towaru TIENS.

20. Klient za zgodą obu stron może świadczyć usługi marketingowe na rzecz TIENS

21. Klient mniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie i wysłanie za granicę swoich danych osobowych. TIENS zapewnia że przesyłanie danych za granicę jak i ich przetwarzanie dotyczy tzw. wewnętrznego obiegu danych idostarczania Klientom korespondencji i publikacji TIENS.

22. Prawem właściwym dla danej Umowy jest prawo polskie. Kompetencja w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów wynikających lub związanych z niniejszą umową spoczywa wyłącznie na sądach polskich.

23. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach

 

 

Klub Medycyny Naturalnej

Jolanta Załucka

+48 504 057 532

kontakt@zdrowieztiens.pl

sklep@ideazdrowia.com

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wszystkie prawa zastrzeżone. Copyrights © zdrowieztiens.pl